Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež


Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež

Úvod k metodické příručce, která je ke stažení zde. 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do ruky metodická příručka, jejímž záměrem je sloužit jako pomůcka při poskytování sociálně-právní ochrany dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost. Příručka vymezuje základní pojmy, podává výklad základních principů a východisek a popisuje základní nástroje a postupy při práci s touto skupinou ohrožených dětí. Je určena především kurátorům pro děti a mládež, avšak mnoho z jejích částí má významný přesah do dalších oblastí poskytování sociálně-právní ochrany dětí a příručka se tak může stát cenným zdrojem informací i pro ostatní pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Příručka v sobě kombinuje právní výklad s popisem principů a metod sociální práce a zahrnuje v sobě rovněž typologii případů, s nimiž se kurátor pro děti a mládež setkává nejčastěji, jakož i příklady konkrétních kazuistik. Její hodnotová východiska plně respektují základní principy ochrany dětí, jak vyplývají z Úmluvy o právech dítěte. Příručka vychází z konceptu, v souladu s nímž musí být ke každému dítěti přistupováno nikoli jako k předmětu péče a ochrany, ale jako k aktivnímu subjektu, nadanému vlastní osobností a vlastními právy. Nezbytnost respektování postavení dítěte jako partnera při řešení problémů, s nimiž se potýká, je mimořádně významné právě pro kurátora, jehož klienty se stávají děti, které čelí takové nepříznivé sociální situaci, kterou často nelze bez jejich vnitřní motivace a aktivního přičinění účinným způsobem řešit. Kurátor je přitom právě s ohledem a nezbytnost respektovat autonomii dítěte v míře přiměřené jeho rozvíjejícím se schopnostem, stejně jako s ohledem na svou povinnost volit pouze takovou intervenci, která je objektivně způsobilá vést ke splnění sledovaného cíle, výrazně limitován ve využívání svých donucovacích oprávnění. Tím více se ve své práci musí soustředit na zjištění skutečné příčiny rizikových projevů dítěte, která bude typicky souviset s nedostatečným uspokojením některé ze základních potřeb dítěte, a na účinné využívání „měkkých“ nástrojů – nástrojů sociální práce.

Pevně věříme, že tato příručka poskytne kurátorům vodítko, poslouží jim při přímé práci s dětmi a jejich rodinami a přispěje k širšímu povědomí o této problematice.

tým Ministerstva práce a sociálních věcí


Metodická příručka