SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Amnestie prezidenta republiky a její dopady na práci sociálního kurátora

Vyjádření Sekce sociálních kurátorů k situaci po vyhlášení amnestie prezidenta České republiky


Amnestie, kterou vyhlásil prezident České republiky dne 1. 1. 2013, měla významný dopad i na práci sociálních kurátorů. Prakticky bez jakékoliv informace a příprav se od 2. 1. 2013 začali na sociální kurátory obracet lidé propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Jejich počet v následujících dnech začal neúměrně narůstat. Sociální kurátoři museli rovněž, v aktuálním týdnu, řešit situaci před nadcházejícím víkendem. Neuspokojené potřeby propuštěných klientů mohly způsobit závažné komplikace jim samotným, ale i okolí, neboť někteří opouštěli věznice buď s nemalými, nebo s žádnými finančními prostředky a bez možnosti zázemí.

Bezprostředně potřebovali řešit ubytování, stravu, hygienu a další nezbytné potřeby. Generální ředitelství úřadu práce vydalo metodický pokyn, na základě kterého mohli sociální kurátoři sepisovat návrhy na výplatu dávky mimořádné okamžité pomoci, která saturovala naléhavé potřeby těchto lidí bez ohledu na jejich místo trvalého pobytu. Převážně pak umožnila klientům, kteří se potřebovali dostat do místa bydliště, získat prostředky na cestu. Toto opatření pomohlo především těm městům, která se dočasně, a v mnoha případech neplánovaně, stávala zastávkou propuštěných osob.

První vlna potřeb amnestovaných občanů České republiky způsobila velkou zátěž na výkon agendy sociálních kurátorů a dalších organizací poskytujících služby sociální prevence, ale je nezbytné zdůraznit, že právě probíhá druhá vlna potřeb amnestovaných osob, vyžadující daleko komplexnější pomoc jak ze strany sociálních kurátorů, tak celého systému služeb. Proto je důležité iniciovat koordinovanou spolupráci se všemi organizacemi státní i nestátní sféry, které se na pomoci (např. dlouhodobé příjmy, dlouhodobější ubytování, sociálně právní poradenství, zdravotní služby, atd...) různým způsobem podílejí. Zájem o koordinovanější spoluprácí projevuje od začátku amnestie Probační a mediační služba ČR, neziskové organizace jako například Rubikon, Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita Praha.

Vzniklá situace nám dává zároveň příležitost zjistit, na kolik práce sociálního kurátora může pružně reagovat na mimořádné události podobného charakteru a rozměru. Do metodiky práce sociálního kurátora by se měly zapracovat postupy v takto mimořádných situacích. Sekce sociálních kurátorů se domnívá, že sociální kurátoři ve spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky zvládají pomoc amnestovaným občanům na profesionální úrovni. I nadále se tímto tématem bude Sekce sociálních kurátorů zabývat na konferencích a metodických setkáních.


Další z významných aspektů práce sociálního kurátora při řešení situace amnestovaných osob


• Sociální kurátor disponuje kompetencemi na celorepublikové úrovni a to jak v oblasti depistáží, asistence či doprovázení,  krizové a situační intervence, psychosociální pomoci, ale i v oblasti odborného poradenství, koordinace spolupráce jednotlivých sociálních služeb.

• Sociální kurátor kontinuálně spolupracuje s klienty již v průběhu trestního řízení na vytvoření funkčního zázemí po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody.

• Sociální kurátor hledá náhradní řešení v lokalitách, kde dochází k přetížení nebo absenci sociálních služeb


Mediální odkazy na práci sociálního kurátora v souvislosti s amnestií:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14525/TZ_vezni_4_2_13.pdf

http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/amnestie-do-hodonina-se-vratilo-uz-28-byvalych-veznu-20130108.html