SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Evropská kampaň k ukončování bezdomovectví, European End Street Homelessness Campaign - coordination


European End Street Homelessness Campaign

The European End Street Homelessness Campaign is a movement of cities that are working together to permanently house Europe’s most vulnerable people and end chronic street homelessness by 2020.  

 

What the campaign wants to achieve:

We believe the time has come to stop managing homelessness and start ending it. To do this the campaign will:

* create a greater awareness of homelessness, the people around us who are affected, and what can be done about it

* find and deliver better, quicker ways to help people off the streets

 

The Campaign’s Key Principles

Cities that support and actively participate in the campaign all agree to a set of five principles:

 

1. Housing First: Ensuring homeless people are housed in permanent, safe, appropriate and affordable housing with the support necessary to sustain it. 

2. Knowing who’s out there: Getting to know every homeless person by name by going onto the streets to find them and understand their needs. 

3. Tracking progress: Regularly collecting and sharing person-specific data to accurately track progress toward ending homelessness.

4. Improving local systems: Building coordinated housing and support systems that are simple to navigate, while targeting resources quickly and efficiently to the people who need it the most.

5. Learning from and sharing with others: to help the campaign continuously improve.

 

Benefits for your city and people:

* Improved systems to help you end street homeless in your city

* Online resources to help you achieve this

* Learn from and connect with other cities who share your vision

* Be part of European movement with local impact and tangible results 

* A stronger voice for those who want to end street homelessness in your city

 

How to join us:

* Look at our website (bshf.org) to find out more 

* If you are interested in taking part, and agree to work to the campaign five key principles, then

* Register your interest by contacting us

* Use the tools and resources on our website, which provide a step-by step guide, forms and case studies to see what other European cities have done

* Sign up to receive regular updates

* Active participants will have access to webinars and email advice where they are involved in delivering the goals of the campaign

English - https://www.bshf.org/news/european-end-street-homelessness-campaign-feantsa-2016

 

Evropská kampaň k ukončení pouličního bezdomovectví

Evropská kampaň k ukončení pouličního bezdomovectví je hnutí měst, které se snaží společně vyřešit trvalé bydlení pro nejzranitelnější lidi v Evropě a ukončit chronické pouliční bezdomovectví do roku 2020.

Co chce kampaň dosáhnout: 

Věříme, že přišel čas zastavit “řízení” bezdomovectví  a postupně s ním skoncovat. Aby se to stalo, chce kampaň:

* vytvořit větší povědomí o bezdomovectví, o lidech kolem nás, kteří jím jsou postiženi a co se s tím dá udělat,

* nalézat a poskytovat lepší a rychlejší způsoby pomoci lidem na ulici.

Hlavní zásady kampaně

Města, která kampaň podporují a aktivně se jí účastní, souhlasí s následujícími 5 zásadami:

1. Nejdřív bydlet: Zajistit, aby bezdomovci bydleli v trvalých, bezpečných, vhodných a dostupných bytech s nezbytnou podporou k tomu, aby si je udrželi.

2. Znát, kdo je na ulici: Každého bezdomovce znát jménem na základě jeho nalezení na ulicích a porozumět jejich potřebám.

3. Sledovat zlepšení: Pravidelný sběr a sdílení údajů o jednotlivých osobách pro přesné sledování, zda dochází ke snižování a ukončování bezdomovectví.

4. Zlepšovat místní systémy (postupy): Vytváření koordinovaného bydlení a podpůrných systémů, které jsou jednoduše řiditelné, rychle zajišťují zdroje a jsou účinné vůči lidem, kteří to nejvíc potřebují.

5. Učit se od jiných a sdílet zkušenosti: Účast na průběžném zlepšování kampaně.

Přínosy pro vaše město a jeho občany:

* Lepší postupy, které vám pomohou ukončit bezdomovectví ve vašem městě.

* Průběžně dosažitelné zdroje, které vám toho pomohou dosáhnout.

* Učení se od dalších měst, které sdílejí společnou představu, a spojení s nimi.

* Stát se součástí evropského hnutí s místním dopadem a hmatatelnými výsledky. 

* Posílení vlivu těch, kteří chtějí skončit s bezdomovectvím ve vašem městě.

Jak se s námi spojit:

* Podívejte se na naši webovou stránku (bshf.org) – najdete tam víc (anglicky).

* Pokud se rozhodnete pro účast a souhlasíte s činností podle 5 hlavních zásad kampaně, pak

- se zaregistrujte spojením s námi,

- využívejte nástroje a zdroje z naší webové stránky, které poskytují návody krok za krokem, formuláře a případové studie, které ukazují, jak postupují jiná evropská města, 

- přihlaste se k odběru pravidelných aktualizací.

* Aktivní účastníci budou mít přístup na webové semináře (webinars – výměny informací) a rady poskytované pomocí počítačové pošty (email)a zaměřené na dosažení cílů kampaně.