SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Konsensuální konference o bezdomovectví v ČR

Za sociální kurátory vystoupil PhDr. Pavel Pěnkava s příspěvkem k tématu "zaměstnávání lidí bez domova". Jedná se o významnou akci v oblasti problematiky bezdomovectví v ČR.


Konsensuální konference o bezdomovectví v ČR - 26. - 27. listopadu 2014

Co je konsensuální konference?

Bezdomovectvi.info > Co je konsensuální konference?

Konsensuální konferenci lze popsat jako veřejný průzkum, v jehož středu stojí porota, která má posoudit společensky kontroverzní téma. Odborníci předloží porotě důkazní materiály, ta může nejprve klást otázky a poté posuzuje důkazy v soukromí, z čehož vzejde její výsledné stanovisko. Cílem je rozpoutat mezi odborníky a zainteresovanými skupinami debatu na kontroverzní téma, a přispět tak k posouzení tématu za účelem dalšího rozhodování.

Konsensuální konference je kombinací prvků těchto modelů:

· projednávání kazuistik s porotou (forma anglosaského soudního procesu),

· vědecké setkání kolegů (symposium),

· zasedání městské rady s účastí veřejnosti.

Konsensuální konference se poprvé uskutečnily v 70. letech 20. století v souvislosti s lékařskými technologickými postupy v USA. Jejich metodologie byla od té doby převzata a využita v mnoha různých souvislostech. První takovou konferencí v sociální oblasti na evropské úrovni byla Evropská konsensuální konference o bezdomovství v prosinci 2010 v Bruselu.

 

Konsenzuální konference o bezdomovectví v České republice se zabývá 5 klíčovými otázkami:


1. Co znamená pro společnost bezdomovství?

2. Jaká by měla být míra solidarity veřejnosti s lidmi bez domova?

3. Jestliže platí, že prevence je efektivnější a levnější než následní řešení vzniklé situace, proč v české společnosti prevence bezdomovství absentuje?

4. Jak uskutečňovat komplexní sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova?

5. Jakou roli by měli hrát různí aktéři (veřejná správa na všech úrovních, poskytovatelé služeb, volení představitelé, sdělovací prostředky, lidé bez domova) k dosažení synergie?

 


Konsensuální konference a především její výstupy přispějí k nalezení shody pro další směřování politiky v oblasti řešení bezdomovectví. 

 


Příspěvek za sociální kurátory k tématu zaměstnávání lidí bez domova. Autor: Pavel Pěnkava

nová galerie

P Koncenzuální konference (1)