SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

REKAPITULACE činnosti SSK SSP ČR za rok 2014

Vážení kolegové a přátelé, v zájmu větší dostupnosti informovanosti o činnosti Sekce sociálních kurátorů, potažmo práci sociálních kurátorů vám nabízíme stručný přehled uplynulého roku.


1) Letos přistupujeme k modernizaci informační správy webových stránek Sekce sociálních kurátorů, kterou přebírá kolegyně z Prahy 6 Mgr. Iva Červená, DiS.. Vyzýváme všechny návštěvníky k aktivnímu se zapojení do přidávání příspěvků. Vaše příspěvky na příště můžete zasílat na adresu: icervena@praha6.cz

2) Sekce vytvořila koncepční materiál pro spolupráci sociálních kurátorů s Vězeňskou službou, PMS a NNO v rámci postpenitenciární péče. Koncepci naleznete na stránkách Sekce. Můžete se k ní vyjadřovat, neboť se nejedná o uzavřený materiál. Věříme, že se sociální kurátoři v systému, který od 70. let vytvářeli především oni, plnohodnotně uplatní, respektive budeme v něm akceptovaní. Na druhou stranu to od nás bude vyžadovat aktivnější plnění úkolů, které nám nařizuje zákon a které jsou na některých obcích z nejrůznějších důvodů omezovány.

3) Letošní Celostátní odborná konference sociálních kurátorů (září) v Přední Labské, jejíž zápis se stručnou fotodokumentací naleznete rovněž na stránkách, rozpoutala diskuzi o podmínkách a dalším směřování práce sociálního kurátora. Je žádoucí dále diskutovat.

                Úkoly z Labské 2013

a) Jednak byla na podnět kurátorů z Brna – Mgr. Jiřího Sejbala provedeno statistické šetření na dopad amnestie Prezidenta republiky v roce 2013, která v podobě analýzy čeká na medializaci. Analýzu Sekce již několikrát prezentovala a to i na významných odborných fórech, jako je například Sekce sociální patologie při Masarykově sociologické společnosti. Naposledy byla analýza prezentována na letošní Labské.

b) Druhý úkol, který spočíval v připomínkování Národní koncepce bezdomovectví, která dostatečně nezohledňuje postavení a význam obcí, potažmo sociálních kurátorů, v sociální práci s osobami bez přístřeší byl naplněn v zaslání připomínek, které zpracovali brněnští kurátoři přímo autorům koncepce a v reakci na to byl PhDr. Pavel Pěnkava za sociální kurátory pozvaný k příspěvku na první Konsenzuální konferenci k bezdomovectví, která proběhla v měsíci listopadu. Blíže naleznete odkaz na našich webových stránkách.

4) Z dalších plánovaných úkolů se nepodařilo začít spolupracovat s Českou asociací streetworkerů na přípravě standardů práce sociálních kurátorů. Na druhou stranu jsme začali spolupracovat s Českým helsinským výborem a řadou dalších organizací, které nám mohou naši pozici v systému sociální prevence podpořit.

Různé:

Sekce spolupracuje s MPSV ČR, konkrétně naší metodičkou na tomto úřadě paní Mgr. Evou Heisslerovou, která v letošním roce výrazně hájí pozici sociálního kurátora. Prostřednictvím metodika MPSV byl pozvaný zástupce soc. kurátorů na zasedání Republikového výboru prevence kriminality, kde měl možnost prezentovat práci sociálních kurátorů.

V neposlední řadě se Sekce prostřednictvím SSP ČR podílí na přípravě Profesního zákona a vzniku Komory sociálních pracovníků. Vnímáme tento zákon jako důležitý i pro naši agendu.

Sekce sociálních kurátorů SSP ČR přeje pohodový vstup do roku 2015.

nová galerie