SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Sociální kurátor je prostředník sociální pomoci, říká místostarosta


Sociální kurátor je prostředník sociální pomoci, říká místostarosta

ROZHOVOR JUDr. Petr Lachnit, zástupce starosty MČ Praha 5, vysvětluje v rozhovoru úlohu sociálního kurátora, jaká je jeho role v systému poskytování sociálních služeb a v neposlední řadě uvádí i příklady, kde a jak sociální kurátor pomáhá.

Kdo je sociální kurátor a jaká je jeho role v systému poskytování sociálních služeb? 

Sociální kurátor je odborný sociální pracovník, který poskytuje nebo zprostředkovává sociální poradenství a sociální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, které vyjmenovává zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a které o tuto pomoc projeví zájem. Jedná se tedy o ryze dobrovolnou spolupráci. Osobami ohroženými sociálním vyloučením mohou být například osoby propuštěné z výkonu vazby, výkonu trestu, ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby po odchodu z pěstounské péče po dosažení zletilosti, osoby žijící nedůstojným způsobem života, osoby závislé a po ukončení léčby chorobné závislosti, ale i osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Co je posláním sociální práce sociálního kurátora?

Základem sociální práce sociálního kurátora je poskytování základního a odborného sociálního poradenství. Dále se jeho činnost, v oblasti přímé práce s klientem, zaměřuje zejména na vyhledávání a kontaktování osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí jako je např. byt, ubytovna, ale i ulice, les, chatové oblasti, sklepy, nádraží, jeskyně, squaty, mosty, terapeutická komunity či nemocnice. Sociální kurátor dále poskytuje sociální intervenci/pomoc klientům, kteří se ocitli v mimořádně obtížné situaci, která směřuje k jejímu překonání ve formě prevence a pomoci při začleňování do společnosti a to opět v podobě poradenství, terénní sociální práce nebo pomocí při zajištění podmínek pro přežití. 

Neméně důležitou pomocí je zprostředkovávat služby sociální prevence (terénní, ambulantní, pobytové služby) a vykonávat terénní sociální práci, která zahrnuje vše, co se děje mimo úřad, včetně již zmíněného vyhledávání osob v jejich přirozeném prostředí.

V čem spočívá preventivní charakter této práce?

Přímá sociální práce spočívá i v pomoci klientům při vyřizování osobních záležitostí a jejich doprovázení do různých institucí, ať už se jedná o úřad práce, ČSSZ k vyřízení invalidního či starobního důchodu, k vyřízení občanského průkazu, na zdravotní pojišťovnu k vyřízení průkazu pojištěnce, k lékařům, na azylové či komerční ubytovny, apod. Sociální kurátor vykonává také kontinuální sociální práci, kdy s klienty spolupracuje ve všech fázích trestního řízení, spolupracuje s rodinami klientů, se státními a nestátními institucemi při řešení problémových situací. Sociální kurátor nepomáhá pouze těmto osobám, ale potažmo celé společnosti. Je pravdou, že úspěchy sociální práce s touto specifickou sociální skupinou, nejsou příliš viditelné. Pokud k nějaké pozitivní změně dojde, zpravidla nemívá dlouhého trvání a spíše se jedná o dílčí úspěchy či změny. I přesto je sociální kurátor důležitým článkem kontinuální a postpenitenciární sociální pomoci. Prevence je stále účinnější a levnější než následné odstraňování škod a to nejen na majetku, ale i na zdraví či na životech. Sociální kurátor svým působením na klienty a nabízenou pomocí snižuje rizika recidivy páchání trestné činnosti, snižuje rizika infekčních onemocnění u drogově závislých osob či u osob živících se prostitucí, ale napomáhá i snižování rizika přenosu těchto nemocí na ostatní populaci. Touto svoji činností chrání nejen občanskou společnost, ale i výdaje státu, resp. daňových poplatníků, za léčby či za pobyty ve výkonu trestu.

Můžete uvést příklady dobré praxe?

Příkladem dobré praxe může být jakákoli pomoc klientovi, která mu pomůže zapojit se do „normálního, běžného“ života. Ať už se jedná o pomoc při zprostředkování bydlení, zaměstnání či jen poskytnutí rad a předání informací, jak kterou životní situaci řešit. Sociální kurátor je zde pouze jako prostředník a rádce, úspěch a vyřešení problému je totiž vždy zásluhou klienta samotného.


Odkaz na celý článek: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Socialni-kurator-je-prostrednik-socialni-pomoci-rika-mistostarosta-266619